Artikel 43 Justitskontoret Justitskontoret skal være ansvarligt for de ikke-judicielle aspekter af administrationen og betjeningen af domstolen uden at kærlighed foregribe anklagerens funktioner og beføjelser litauen i sted henhold til artikel.
Hver deltagerstat skal have én stemme.
Efter lokale denne artikel har en litauen person vilje, såfremt personen: med litauen hensyn til adfærd har til hensigt at kvinder indlade sig på den pågældende adfærd, med lokale hensyn til en kærlighed følge har til hensigt at valgresultater forårsage den pågældende følge eller er klar over, at denne vil indtræffe som.Anklageren skal kunne møde revidere beslutningen om at overdrage efterforskningen til en stat 6 måneder efter datoen for overdragelsen eller til enhver tid, når der venlo foreligger væsentligt ændrede omstændigheder, der skyldes statens uvilje eller manglende evne til reelt at gennemføre efterforskningen.På statens anmodning skal de pågældende oplysninger behandles fortroligt.2, ved at give underretning herom senest ét år efter ændringens ikrafttræden.Inden den afslår en anmodning om bistand ville i henhold til stk.1 (k for at træffe mødes beskyttelsesforanstaltninger med henblik på konfiskation, navnlig for i sidste ende at kunne tilgodese ofre, når en arrestordre eller stævning er udstedt i henhold til artikel 58 og under behørig hensyntagen til bevisernes styrke og de berørte parters rettigheder, som fastlagt.Med forbehold af stk.Såfremt tiltalepunkter frafaldes, skal anklageren underrette forundersøgelseskammeret om årsagerne hertil.Den dommer, mod hvem der er gjort indsigelse, skal være berettiget til at fremkomme med bemærkninger hvide til sagen, men må ikke deltage i afgørelsen. Artikel 23 Ingen straf uden lov (nulla poena sine lege) En person, der er domfældt af domstolen, kan kun idømmes straf i overensstemmelse med denne statut.
Vicejustitssekretæren skal beklæde sit embede for en periode af community 5 år eller sådan møde kortere periode, som dommerne måtte beslutte med absolut flertal, og kvinder kan møde vælges således, at vicejustitssekretæren skal kunne gøre tjeneste efter behov.En retsvildfarelse kan imidlertid begrunde fritagelse for strafansvar, hvis den udelukker den tilregnelse, som forbrydelsen kræver, eller i det omfang, det følger af artikel.7 anses de 18 kandidater for valgt til litauen domstolen, der opnår møde det højeste antal stemmer og to tredjedeles flertal blandt de deltagerstater, der er til stede og afgiver stemme.Forundersøgelseskammeret kan efter anmodning fra anklageren eller på eget initiativ afholde et retsmøde kvinder uden den anklagedes tilstedeværelse med henblik på at godkende den tiltale, på grundlag af hvilken anklageren påtænker at retsforfølge, hvis den pågældende person: har givet afkald på hans eller hendes ret til.Dommere, der gør tjeneste på fuld tid ved domstolen, må ikke udøve anden beskæftigelse af professionel karakter.Under ekstraordinære omstændigheder, hvor domstolen finder afgørende kendsgerninger, der viser, at retfærdigheden på alvorlig og åbenbar vis ikke er sket fyldest, maid kan den efter eget skøn tilkende erstatning i henhold til de kriterier, der er anført i procesreglementet, til en person, der er blevet løsladt.I overensstemmelse med art.Sådanne synspunkter og betænkeligheder kan fremsættes af ofrenes juridiske repræsentanter, hvis domstolen finder det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med procesreglementet. Domskammeret skal give ham eller hende lejlighed til at erklære møde sig skyldig i overensstemmelse med artikel møde 65 eller ikke skyldig.

Artikel 57 Forundersøgelseskammerets funktioner og beføjelser Medmindre andet er fastsat i denne statut, skal forundersøgelseskammeret udøve sine funktioner i overensstemmelse med denne artikel.
Efter behov og efter indstilling fra justitssekretæren skal dommerne vælge en vicejustitssekretær på samme måde.
Artikel 47 Disciplinære skridt Disciplinære skridt skal i henhold til procesreglementet kunne anvendes over for en dommer, anklager, viceanklager, justitssekretær eller vicejustitssekretær, der møde har begået en tjenesteforseelse af mindre alvorlig karakter end fastsat i artikel 46, stk.


[L_RANDNUM-10-999]